ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Puchar Polski Jachtów Kabinowych 2020
Grand Prix Zalewu Włocławskiego 2020

DŁUGODYSTANSOWE MISTRZOSTWA POLSKI
JACHTÓW KABINOWYCH klas T

22. ANWIL CUP 2020 Memoriał Jerzego Fijki

Sponsor Główny Mistrzostw: ANWIL S.A. 87-805 WŁOCŁAWEK, ul. Toruńska 222, www.anwil.pl

Sponsor Samorządowy: Miasto WŁOCŁAWEK
Organizator: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie, 87-801 WŁOCŁAWEK, ul. Uskok 5
http://www.yca.pl; biuro@yca.pl
kontakt:
• Marek Lewandowski: 604 267 949; marek.lewandowski@yca.pl
• Wojciech Warecki: 54 255-02-55; 601 686 559; biuro@yca.pl

 1. Termin i ranga regat:
  a. Długodystansowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych 22. ANWIL CUP 2020 zostaną rozegrane
  w dniach 26 – 27 – 28 czerwca 2020 r. (piątek-sobota-niedziela). Mistrzostwa są zawodami rozgrywanymi
  w ramach regat kwalifikacyjnych Pucharu Polski Jachtów Kabinowych o współczynniku „R” = 1,2 na
  akwenie Jeziora Włocławskiego (Zalew Włocławski).
  b. Regaty te zaliczone są również do rywalizacji w ramach Grand Prix Zalewu Włocławskiego 2020.
 2. Zasady uczestnictwa: Zawodnicy wypełniając druk zgłoszenia do regat, zobowiązują się do
  przestrzegania wszystkich obowiązujących aktualnie zasad dotyczących przeciwdziałaniu
  rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 wskazanych przez GIS, MZ i MS oraz zaleceń
  PZŻ jak i poleceń Organizatora.
 3. Regaty DMPJK zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 ÷ 2020 World
  Sailing, Zawiadomieniem o cyklu regat Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2019, Przepisami klasowymi
  jachtów klasy T 2017 ÷ 2020, Przepisami Pomiarowymi Związków lub Stowarzyszeń Klas uczestniczących w
  regatach eliminacyjnych, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi tej eliminacji
 4. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T–1, T–2, T–3, MICRO i OPEN jednokadłubowe. Limit jachtów w
  poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte w klasie ustala się na pięć jednostek (5).
  Tytuł Mistrza Polski przysługuje zwycięzcom w klasach T.
 5. Regaty DMPJK posiadają: licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
  DMPJK ANWIL CUP 2020_Zawiadomienie Strona 2 z 3
 6. Biuro regat: Marina Zarzeczewo, Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55; biuro@yca.pl
 7. Port regat: Marina Zarzeczewo; Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55. Organizator zapewnia nieodpłatnie
  slipowanie jachtów na terenie portu regat. W tym roku nie możemy – z przyczyny od nas niezależnej – zapewnić
  dla jachtów z mieczami szybrowymi wodowania na tamie za pomocą suwnicy bramowej. Przepraszamy – siła
  wyższa.
 8. Zgłoszenia do regat: druki Zgłoszenia do regat i Oświadczenie ODO dla Sponsora Głównego są do pobrania
  na stronie internetowej www.ppjk.pl. Należy wypełnić je czytelnie, koniecznie podać numer polisy OC,
  podpisać i przesłać jak najszybciej na adres e-mail Organizatora biuro@yca.pl. Zgłoszenia nadesłane drogą
  elektroniczną uzyskają status aktywnych z chwilą wniesienia opłaty startowej na konto bankowe Organizatora.
 9. Opłata startowa: (wpisowe): wynosi 100,- PLN (słownie: sto 00/100 złotych) od jachtu płatna przelewem do
  dnia 24 czerwca 2020 r. na konto Organizatora w banku:
  BOŚ S.A. nr 70 1540 1069 2001 8701 3387 0002 / do środy, 24 czerwca 2020 r./
  W treści przelewu należy napisać: « Startowe AC 2020 + imię i nazwisko sternika »
  W wyjątkowym przypadku, Organizator dopuści dokonanie opłaty gotówką na miejscu wraz ze zgłoszeniem
  jachtu do regat, ale wtedy opłata wyniesie 120,- PLN od jachtu.
 10. Organizator udostępnia nieodpłatnie: parking dla samochodów i przyczep, pole namiotowe, postój przy
  brzegu i pomostach oraz sanitariaty (poza prysznicami).
 11. Instrukcja Żeglugi: Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat.
  Instrukcja i wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń KS
 12. Pomiary jachtów: możliwość wykonania pomiarów sprawdzających jachtu i żagli (za symboliczną
  odpłatnością w kwocie 20,- PLN od jachtu) na terenie Mariny Zarzeczewo w godzinach od 18:00 do 20:00 w
  czwartek, 25 czerwca 2020 r. oraz od 08:00 do 09:30 w piątek 26 czerwca 2020 r.
 13. Ważenie jachtów: w tym roku – z przyczyny od nas niezależnej – nie mamy możliwość zważenia jachtu.
  Suwnica w awanporcie na tamie niedostępna.
 14. Kontrola sprzętu: kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać
  dokonana w dowolnym czasie podczas regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości
  zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika Vi oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z
  przepisami Pomiarowymi Klasowymi są Mierniczy PZŻ i Kontrolerzy Sprzętu PPJK.
 15. Otwarcie regat: uroczystość otwarcia regat DMPJK 22. ANWIL CUP 2020 odbędzie się w piątek, 26 czerwca
  2020 r. o godzinie 10:00 w Marinie Zarzeczewo.
 16. Start do I wyścigu: planowany jest na godzinę 12:00 w piątek 26 czerwca 2020 r.
 17. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.
 18. Wyścigi: Organizator planuje w ramach DMPJK rozegranie do 12-tu wyścigów wg następującego
  harmonogramu:
  • 26 czerwca (piątek) start godzina 12:00;
  • 27 czerwca (sobota) start godzina 10:00;
  • 28 czerwca (niedziela) start godzina 10:00;
  W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigi, najgorszy wynik zostanie odrzucony.
  Organizator zastrzega sobie możliwość rozegrania jednego wyścigu specjalnego. Szczegółowe zasady
  przeprowadzenia tego wyścigu zostaną podane osobnym komunikatem KS.
 19. Wyniki: w wynikach ostatecznych będą klasyfikowani zawodnicy, zgłoszeni i przyjęci do regat – regaty zostaną
  uznane za ważne przy rozegraniu (jednego) 1 wyścigu.
 20. Nagrody:
  • zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscu I – otrzymują puchar, medale i dyplomy;
  • zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscu II – III – otrzymują medale i dyplomy;
  • nagrody finansowe w klasach za zdobycie I miejsca – 500, – PLN,
  • przewidziane fanty rzeczowe – losowane wśród zapisanych załóg.
  Wszystkie załogi pozostałe, otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
 21. Kategoria Regat: ”C” – uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach naklejek z logo Głównego
  Sponsora Regat firmy ANWIL S.A. dostarczonych przez Organizatora.
  DMPJK ANWIL CUP 2020_Zawiadomienie Strona 3 z 3
 22. Przepisy żeglugowe: załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania aktualnie
  obowiązujących przepisów żeglugowych
 23. Sternik jachtu: osoba zgłoszona, jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia
  („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.
 24. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i
  sponsorów regat swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach
  dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat ANWIL CUP. Na prośbę Sponsora Głównego należy w tym
  celu podpisać Oświadczenie ODO załączone do Zgłoszenia do regat.
 25. Zawodnicy: uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko – Organizator nie przyjmuje żadnej
  odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich
  rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora
  nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez
  zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 26. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów
  startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.
 27. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC
  jachtu w wysokości 50 000,- PLN obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas zawodów
  sportowych. Brak ważnej polisy OC dla jachtu będzie skutkowało odmową przyjęcia zgłoszenia do regat.
  Organizator z przyczyn od siebie niezależnych, nie zapewnia przed zawodami możliwości dokonania
  ubezpieczenia na czas regat.

INFORMACJE DODATKOWE:


Catering: Organizator, w ramach opłaty aprowizacyjnej w kwocie 90,- PLN (słownie: dziewięćdziesiąt 00/100
złotych) od osoby, zapewni wyżywienie w postaci pięciu posiłków:
• piątek, 26 czerwca – (śniadanie – kod: „Ś1” i obiadokolacja – kod: „OK1”),
• sobota, 27 czerwca – (śniadanie – kod: „Ś2” i obiadokolacja – kod: „OK2”)
• niedziela 28 czerwca – (śniadanie – kod: „Ś3”)
Opłata płatna przelewem na konto jak opłata startowa. W treści przelewu należy wpisać: „Catering x ilość + kody
posiłków + imię i nazwisko sternika”. W wyjątkowych przypadkach Organizator dopuszcza dokonanie wykupu
Cateringu na miejscu, gotówką w Biurze Regat podczas formalności potwierdzenia uczestnictwa.

Hotele: Informacja dla załóg chcących skorzystać z odpłatnych hoteli na terenie m. Włocławka:
• Hotel „Portofino”: 87-800 Włocławek, al. Kazimierza Wielkiego 6E, tel. 54 233 05 55, hotel@portofino.com.pl
• Hotel „Ratuszowy”: 87-800 Włocławek, ul. Bojańczyka 7, tel. 54 232 62 76
• Hotel „Kujawy”: 87-800 Włocławek, ul. Kościuszki 18/20, tel. 54 237 75 00
• Hotel „Młyn”: 87-800 Włocławek, ul. Okrzei 77, tel. 54 233 01 13; hotelmlyn@hotelmlyn.pl
• Hotel „Victoria” 87-800 Włocławek, ul. Przechodnia 1B; tel. 54 412 44 00 recepcja@victoria-hotel.pl
• Hotel „Aleksander”: 87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 23, tel. 54 412 66 66

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *