Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze – ustalenia (aktualizacja)

Aktualizacja wpisu (05/10/2021)

Szanowni Koledzy,

przedstawiam poniżej ustalenia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków YCA  za rok obrachunkowy 2020 (wyciąg z protokołu Komisji Uchwał i Wniosków):

 1. Walne Zgromadzenie YCA na wniosek kol. Wojciecha Bieńkowskiego podjęło decyzję o podwyższeniu kwoty miesięcznej składki członkowskiej do wysokości 20,- PLN z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 roku.
 2. Walne Zgromadzenie YCA na wniosek kol. Marcina Kozłowskiego podjęło decyzję o wprowadzeniu niższej miesięcznej składki członkowskiej dla młodzieży szkolnej (szkoła podstawowa i szkoła średnia) w wysokości 12,- PLN miesięcznie z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 roku.

.

.

.

Zarząd YACHT CLUB  ANWIL uprzejmie zaprasza Członków Stowarzyszenia na:

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok obrachunkowy 2020, które odbędzie się w Marinie Zarzeczewo w dniu 29 września 2021 r. (środa) o godzinie 18:00.

Na podstawie § 14 pkt. 4 Statutu YCA w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, ustala się drugi termin na godzinę 18:30

Proponowany program Walnego Zgromadzenia:

 • otwarcie obrad
 • wybór przewodniczącego obrad
 • zatwierdzenie porządku obrad
 • wybór protokólanta
 • zatwierdzenie regulaminu obrad
 • wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 • sprawozdanie merytoryczne Zarządu YCA za 2020 rok
 • sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2020 rok
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
 • podsumowanie przebiegu obecnego sezonu nawigacyjnego
 • dyskusja
 • przyjęcie uchwał i wniosków
 • zakończenie obrad

Przypominamy, że prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu mają członkowie z uregulowanymi na bieżąco składkami. Informacje o składkach u Skarbnika YCA kol. Marka Lewandowskiego lewandam@op.pl