S T A T U T

YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie


Rozdział I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA


§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie - zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.


§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą jest miasto Włocławek.


§ 3

Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie prawa o stowarzyszeniach, jest zarejestrowanym Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.


§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o pokrewnych zainteresowaniach.


§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci prostokątnej o następującej treści: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie,  ul.

Uskok 5,  87-801 WŁOCŁAWEK 3.Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§ 6

Celem stowarzyszenia jest propagowanie rekreacji, turystyki i sportów wodnych na akwenach śródlądowych i morskich, ochrona środowiska, szkolenie i działalność żeglarska dzieci i młodzieży, propagowanie kultury oraz wspieranie innych inicjatyw.


§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez podejmowanie wszelkich dozwolonych prawem przedsięwzięć, a w szczególności poprzez:

Prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania rekreacji, turystyki i sportów wodnych;

Prowadzenie szkoleń w zakresie żeglarstwa, szkutnictwa, jachtingu motorowodnego i ratownictwa wodnego;

Prowadzenie działalności profilaktycznej zmierzającej do zmniej­szenia liczby nieszczęśliwych wypadków na wodzie;

Prowadzenie wyspecjalizowanych prac w zakresie szkutnictwa oraz robót wodnych i holowania;

Organizowanie i prowadzenie bazy turystycznej przywodnej na akwenach śródlądowych i morskich;

Badanie zanieczyszczeń środowiska, a szczególnie okolic i samych akwenów śródlądowych na zlecenie specjalistycznych służb i innych;

Współdziałanie z innymi organizacjami, instytucjami i administracją terenową;

Prowadzenie działalności gospodarczej służącej pozyskiwaniu środków na realizację statutowych zadań, poprzez realizację poniższych przedmiotów działalności wg. PKD:

  • 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
  • 56.30.Z – Przygotowanie i podawanie napojów;
  • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  • 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
  • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
  • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
  • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

Organizowanie regat i innych imprez o charakterze żeglarskim.

Organizowanie obozów żeglarskich i wodniackich dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania kultury.

Organizowanie imprez kulturalnych.Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

Członków zwyczajnych;

Członków wspierających;

Członków honorowych


§ 9

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne będące obywatelami polskimi, mający ukończone 16 lat.

Członkowie zwyczajni przyjmowani są na podstawie uchwały Zarządu, po rozpatrzeniu deklaracji kandydata, zawierającej rekomendację członka Stowarzyszenia, posiadającego co najmniej roczny staż i nienaganną opinię. Od odmownej decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.


§ 10

Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają działalność Stowarzyszenia i zadeklarują świadczenia na jego rzecz.

Delegaci członka wspierającego mogą uczestniczyć w pracach stowarzyszenia w formie doradztwa oraz tworzyć radę członków wspierających jako organ opiniodawczo – doradczy Zarządu.

Członkowie wspierający wspomagają działalność Stowarzyszenia we wszelkich możliwych formach oraz opłacają składki członkowskie.

Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju Stowarzyszenia.

Godność członka honorowego Stowarzyszenia, nadaje osobom fizycznym, Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

Uczestniczenia w walnych zgromadzeniach, oraz do czynnego i biernego prawa wyborczego.

Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom mającym ukończone 18 lat i posiadającym roczny staż w Stowarzyszeniu;

1.3   Brania czynnego udziału w pracach, szkoleniu i imprezach oraz korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez władze stowarzyszenia; wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia;

1.4   Otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w zakresie zadań statutowych;

1.5   Korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, ale zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.


§ 12

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

Przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia;

Regularne opłacanie składek członkowskich;

Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.

 § 13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

Dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie;

Skreślenia z listy członków przez Zarząd na skutek zalegania w opłacaniu składki członkowskiej lub łamania przepisów statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

Skreślenia z listy członków przez Zarząd w przypadku nie wywiązywania się z deklarowanych świadczeń;

Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

Rozwiązania Stowarzyszenia;

Utraty praw publicznych;

Śmierci.


Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA


§ 14

1. Organami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie;

b. Zarząd;

c. Komisja Rewizyjna.

Kadencja organów trwa 4 lata.

Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 50% uprawnionych + 1 osoba uprawniona do głosowania.

W przypadku braku kworum wprowadza się drugi termin Walnego Zgromadzenia, pół godziny późniejszy od podanego w zawiadomieniu. Na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w drugim terminie, dla ważności podejmowanych uchwał, wystarczy zwykła większość głosów, poza przypadkiem: „Zmiana statutu i rozwiązanie” – patrz. Rozdz. VI.

W przypadku ustąpienia członka władz, może nastąpić kooptacja. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może prze­kraczać 1/3 ilości członków władz pochodzących z wyboru.


§ 15

Członkowie organów pełnią swoje funkcje społecznie, wyjątek stanowią urzędujący członkowie władz.


§ 16

Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.

Miejsce i termin Zgromadzenia oraz projekt porządku obrad, ustala Zarząd.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenie zwyczajne odbywa się, co 1 rok.

Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może być zwołane na żądanie 20% członków Stowarzyszenia, bądź z inicjatywy Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Powinno być ono zwołane w ciągu jednego miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.

 

§ 17

1. W zgromadzeniu biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni.

2. Z głosem doradczym uczestniczą:

a. delegaci członków wspierających;

b. osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

Ustalenie kierunków działań i programu działalności;

Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej;

Zatwierdzanie budżetu i sprawozdania finansowego, przedstawionych przez Zarząd oraz podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku, a w przypadku poniesienia straty - o sposobie jej pokrycia;

Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

Określenie liczebności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

Uchwalanie zmian w statucie;

Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

Rozpatrywanie innych spraw, które ze względu na szczególną ważność wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia;

Ustalanie wysokości składek członkowskich;

Wybór Komandora i na jego wniosek Członków Zarządu;

Wybór i odwołanie Członków Komisji Rewizyjnej;

Wyboru oraz odwołania Komandora, Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Zgromadzenia.

Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

 

§ 19

Zarząd składa się z określonej przez Walne Zgromadzenie liczby członków, ale w jego składzie muszą być funkcje: Komandora, Wicekomandora, Sekretarza i Skarbnika.

 

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:

Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami;

Realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia;

Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu programów działalności, budżetu i bilansu oraz sprawozdań z ich wykonania;

Zatwierdzanie planów finansowych działalności gospodarczej Stowarzyszenia, w tym planów inwestycyjnych, remontowych i zakupów;

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

Zaciąganie zobowiązań, ustanawianie pełnomocnictw i innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, zaciąganie kredytów i pożyczek;

Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

Zbywanie i nabywanie majątku ruchomego;

Nabywanie i zbywanie nieruchomości, stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia;

Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do spółek i innych jednostek - przedsięwzięć gospodarczych;

Powoływanie komisji, sekcji i innych organów wewnętrznych w Stowarzyszeniu;

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia;

Powoływanie i odwoływanie Dyrektora oraz ustalanie jego zakresu obowiązków i wynagrodzenia;

Zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia;

Ustalanie liczebności, struktury organizacyjnej i zakresów obowiązków osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie;

Zawieranie umów o pracę;

Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych oraz w zakresie działalności gospodarczej;

Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich;

Rozstrzyganie sporów między członkami;

Podejmowanie wszelkich uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia

 

§ 21

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku i zwoływane są przez Komandora.


§ 22

Zarząd może wybrać ze swego grona Prezydium w składzie, co najmniej trzech osób: Komandor, Wicekomandor, Sekretarz i Skarbnik.


§ 23

Prezydium Zarządu kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu, zgodnie z regulaminem działania Prezydium uchwalonym przez Zarząd.

Uchwały Prezydium podlegają przedstawieniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

 

§ 24

Komisja Rewizyjna składa się z liczby członków ustalonej przez Zgromadzenie, w tym z Przewodniczącego i co najmniej jednego Zastępcy i Sekretarza.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu oraz Prezydium z głosem doradczym.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;

b. szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie;

c. posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 25

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze oraz prawa majątkowe.

Na fundusze składają się:

wpływy ze składek członkowskich;

dotacje, darowizny i zapisy;

inne wpływy;

wpływy z działalności gospodarczej;

wpływy z ofiarności społecznej.

Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.


§ 26

Stowarzyszenie może tworzyć jednostki gospodarcze zgodnie z przepisami prawa, wchodzić w spółki i prowadzić własną działalność gospodarczą.


§ 27

W celu realizacji zadań statutowych, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na zasadzie umowy o prace, umowy-zlecenia, umowy o dzieło i innych umów jak również fundować nagrody.

Zarząd gospodaruje majątkiem, funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3. Rok obrachunkowy stanowi rok kalendarzowy.

 

§ 28

Do zaciągania zobowiązań, ustanawiania pełnomocnictw i innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są w reprezentacji łącznej: Komandor i Skarbnik; lub Komandor i inny Członek Zarządu; lub Skarbnik i inny Członek Zarządu.Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE


§ 29

Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na skutek podjęcia w tym przedmiocie uchwały Walnego Zgromadzenia członków, większością 3/4 liczby głosów przy obecności 50% + 1 uprawnionych.

Sposób rozwiązania Stowarzyszenia oraz cel, na który ma być przeznaczony jego majątek, określa uchwała o rozwiązaniu.
Tekst jednolity po przyjęciu poprawki do Statutu przez uczestników obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia YACHT CLUB ANWIL w dniu 17 maja 2017 roku.

 

Za Zarząd YCA:

Komandor Wojciech WARECKI, Sekretarz Wojciech BIEŃKOWSKI, Skarbnik Marek LEWANDOWSKI


 

Włocławek, dnia  17 maja 2017 r.